СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
На 30.09.2020 г. „ДАЙКИРИ“ ООД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-20382-C01 за проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния...